KVALITET I ALLE LEDD

Ved å forene bransjens beste konsulentselskaper, er ambisjonene om kvalitet tilsvarende høye. Vi lykkes der andre feiler, fordi vi har samarbeid og kompetanseoverføring i vårt DNA. Overhusets konsulenter er stødige og pålitelige fagfolk, som legger mye stolthet i å levere tjenester i topp-klassen. For å få til det, følger vi kvalitetssystemet NS-EN ISO 9001, og har definert noen retningslinjer basert på det.

Slik jobber vi med kvalitet i Overhuset

Det er viktig for oss å kunne ta krevende utfordringer og store utviklingsprosjekter. Vi er uredde og setter oss hårete mål, men er like fullt stødige og trygge i prosessen. Det handler i hovedsak om tre viktige kriterier:

1.Ha kundens interesser med oss i alt vi gjør.
2.Ha kvalitetsarbeid på dagsorden, med gode rutiner for både dokumentasjon og kvalitetsmål.
3.Følge kvalitetssystemet NS-EN ISO 9001 som sikrer gode rutiner i alle ledd.

Hva er NS-EN ISO 9001?

NS-EN ISO 9001 er del av et internasjonalt anerkjent system med en rekke metoder for å oppnå kvalitet i tjeneste- og produkt-leveranser. Systemet kan brukes av alle type selskaper, og Overhuset benytter seg av metoden for å sikre at alle leveransene våre er av tilfredstillende kvalitet.

Det innebærer at kunder, eiere og samarbeidspartnere kan være trygge på at vi:
• Har høy oppmerksomhet på krav og forventninger.
• Er tydelige på hvilke forpliktelser alle parter har.
• Har god styring med interne prosesser.
• Fører hensiktsmessig og god intern kommunikasjon.
• Sikrer en tydelig fordeling av oppgaver og ansvar.
• Sikrer prosjektets kompetansebehov til enhver tid.
• Har rutiner som sikrer effektivitet i prosessen.
• Følger rutiner som gir grunnlag for å vurdere forbedringer.

Når er en konsulent fra Overhuset fornøyd?

• Når oppdraget er i henhold til kundens ønsker, krav og betingelser.
• Når tjenesten er i henhold til lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
• Når prosessen har involvert alle parter og sikret god forankring underveis.
• Når utfordringer underveis har brakt merverdi i form av læring og utvikling.

Gjennom gode systemer for kvalitet, har vi alltid et blikk på etablerte prosesser og rutiner. Dette bidrar til å gjøre Overhuset til et dynamisk konsulentselskap, som evner å tilpasse seg i takt med behovene som oppstår hos kundene våre og i markedet forøvrig.

VÅR KVALITETSPOLITIKK

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i våre tjenesteleveranser, og at vi forvalter våre oppgaver overfor eiere, partnere, kunder, samarbeidspartnere på en profesjonell og tillitsvekkende måte.

Overhuset skal tilby de beste konsulentene i markedet til våre kunder, og levere tjenester med en kvalitet som tilfredsstiller krav og forventninger fra kunder og samarbeidspartnere.

For å få dette til skal vi:
• Utføre våre oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser
• Levere de tjenester våre kunder ønsker
• Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
• Lære av våre feil
• Involvere partnere og samarbeidspartnere på en måte som sikrer forståelse for, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid
• Dokumentere vårt arbeid med kvalitet; ha kvalitetsarbeid på dagsorden, samt ha fokus på kvalitetsmål i alle ledd i selskapet
• Ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og rutiner som er etablert i Overhuset.